Archiwa kategorii: Referat

onrlogo (1)

Kwestie gospodarcze w programie RNR „Falanga” i ONR „ABC”. Różnice i podobieństwa

Brygada Małopolska ONR
Obóz Narodowo – Radykalny

 Kwestie gospodarcze w programie RNR „Falanga”
i ONR „ABC”. 
Różnice i podobieństwa

 

 

 

Wojciech Oskar Tokarski

 

 

 

 

 

Kraków 2015

 

Wstęp________________

 

Słowem wstępu nakreślić chciałbym ogólny zarys spojrzenia na kwestie gospodarcze. Zarówno w programie RNR „Falanga”, jak i ONR „ABC”, odrzucony został dotychczasowy dwubiegunowy podział gospodarek na komunistyczne i kapitalistyczne. Stronnictwo Piaseckiego i Rossmana odrzuciło je jako niekatolickie i sprzeczne z ideą narodową. Uważali oni, że doktryny te nastawione są tylko na materialistyczny zysk, zupełnie pomijając ideową chęć niesienia pomocy, dzieląc społeczeństwo na pracujące i czerpiące zyski.

Dobro narodu, jako fundament sukcesywnego wzrostu poziomu życia społecznego, wg obu stronnictw winno wieść prym w wyznaczaniu kierunków rozwoju gospodarczego[1]. W kwestiach agrarnych zgodzono się, iż polska wieś potrzebuje modernizacji i szeroko pojętych zmian strukturalnych i organizacyjnych. Stanowczo odrzucono ideę tworzenia wielohektarowych gospodarstw rolnych, a tym samym stawiano na rolnictwo intensywne, które pozwala na zmniejszenie zatrudnienia przy uprawie roślin i hodowli zwierząt kosztem zastosowania nowych technologii.

Dodatkowo przewidywano, że powodzenie postulowanych zmian w strukturze rolnictwa będzie uzależnione od zmiany mentalnosci, charakteru, psychiki polskiego rolnika. Dlatego też zalecano wprowadzenie powszechnej edukacji, która nie opierałaby sie tylko na samej dydaktyce, ale obejmowałaby także system szkoleń zawodowych, które umożliwiłby podejmowanie różnorodnych zawodów (wedle propozycji ONR ,,ABC” nad procesem wspomnianej przebudowy powinno czuwac specjalnie do tego powołane Ministerstwo Przebudowy Społecznej)[2].

Modernizacja wsi, ochrona własności prywatnej i nieprywatyzowanie kluczowych dla kraju sektorów przemysłu był osią wspólną zarówno dla stronnictwa Piaseckiego i Rossmana i filarem myśli narodowej lat 30.

Kwestia żydowska________________

Kwestie żydowskie zostały jasno określone w deklaracji ideowej Obozu Wielkiej Polski. Żydzi jest to naród azjatycki, rządzony przez swoją tajną organizację, dążącą do rządzenia światem. Żydzi opierają się na nauce swej świętej księgi Talmudu, która uczy nienawiści do chrześcijan i starają się zniszczyć każdy naród, w którym żyją[3].

 

Postępująca choroba żydowskich wpływów na polski przemysł i kierunki rozwoju, trafnie zdiagnozowana przez ideologów narodowych, skłoniła ich do podjęcia działań, których skutkiem byłaby masowa emigracja Żydów z Polski. Szeroko zakrojona akcja ostracyzmu wobec żydowskich przedsiębiorstw na korzyść nowych, polskich spółek i zakładów pracy, konfiskaty majątków i zakaz wspólnej pracy z Chrześcijanami, miały być receptą na szkodliwą działalność anty polską.

Zarówno RNR „Falanga”, jak i ONR „ABC” dążyły do zmniejszenia znaczenia importu w krajowej gospodarce. Zastąpienie importu dynamiczną i znajdującą rynek zbytu rodzimą produkcją nie tylko poprawiło by kondycyjność polskiego rynku, ale i zwiększyło by jego konkurencyjność.

Konflikt poglądowy_____________

Bolesław Piasecki i jego zwolennicy byli zdania, że nic tak naprawdę nie jest własnością obywatela, ale jedynie oddanie na użytkowanie na krótszy, lub dłuższy okres czasu. Przeciwnego zdania byli stronnicy Rossmana, dla których własność nad dobrem należała do jednostki, nie do grupy ludzi. To jedna z różnic, które na stałe podzieliły obóz RNR „Falanga” i ONR „ABC”.

Działacze „Falangi” krzewili ideę nacjonalizmu chrześcijańskiego. Postulowali, że Polska powinna być zalążkiej ekspansji ruchów, które za wartości najwyższe przedstawiać będą Naród i jednego Boga. „ABC” nie postulował tego poglądu, choć go popierał.

Ciekawym aspektem jest pogląd tych dwóch obozów na roboty publiczne. Obecnie sprowadzono je do epizodycznego wykonywaniaich przez więźniów, choć pojawiły się głosy mówiące, że roboty publiczne to sposób na rozwiązanie problemu bezrobocia. Przymus pracy, bo o nim mowa był głoszony przez Falangistów, „ABC” Rossmana nie poruszała tego wątku. Rossman popierał całkowite upaństwowienie banków, Piasecki uważał, że bankami powinny kierować grupy zawodowe.

Wg RNR, drogą do stabilności państwa było silne przywództwo. Dlatego zwolennicy Ruchu propagowali przejęcie przez państwo kluczowych dla gospodarki zakładów pracy m. in. elektrowni i kopalń. „ABC” uważał, że gwarantem sukcesuwnego rozwoju i fundamentem zysku są rodzinne przedsiębiorstwa, jedynie wspierane przez sąsiadujące z nimi państwowe zakłady pracy.

ONR-ABC programowo zakładał korporacjonizm, zbliżony do salzaryzmu, a Falanga kładła nacisk na industrialziację przy dużej roli państwa.

Podsumowanie_____________

Zarówno RNR „Falanga”, jak i ONR „ABC” nie miały jasno przedstawionego planu gospodarczego, jaki chcieliby wdrożyć. Powyższe podobieństwa i różnice to bardziej drogowskazy, które wspólnie mogłyby stworzyć silne, samodzielne państwo polskie na płaszczyźnie wzajemnego kompromisu. Niezaprzeczalnie, pryzmatem przez który oba obozy budowały swoje ideologie jest nauka Kościoła Katolickiego i głęboko zakorzeniony patriotyzm.

Dlatego oskarżanie przedwojennych organizacji narodowo – radykalnych o hitleryzm, jest nie tyle śmieszne, co niedorzeczne. Na początku dokumentu zawarłem informację, że oba obozy odrzuciły dwubiegunowy podział gospodarek. Kierowały się zwiększaniem kapitału narodowego, usamodzielnieniem państwa i odcięciu obcych wpływów, które niszcząco wpływały na gospodarkę, a przede wszystkim na zasadę konkurencji.

Myśli obu obozów są rażąco aktualne. Kwestie tak strategiczne i wydawać by się mogło, że oczywiste, nie mają poświęcone cienia uwagi w obecnej debacie publicznej. Narodowa gospodarka była i będzie kluczem do silnego, suwerennego państwa. Oba obozy były w tej kwestii zgodne mimo dzielących ich różnic. Sprzeciwiały się obecności zagranicznego kapitału w gospodarce i obcych inwestorów, którzy doprowadzają do ruiny polskie przedsiębiorstwa.

W kontekście dzisiejszej rzeczywistości, zarówno RNR „Falanga”, jak i ONR „ABC” i głoszone przez nich wyznaczniki budowania silnej, progresywnej gospodarki są na tyle aktualne, że nie trzeba w ich formie niczego zmieniać. Jedyne co trzeba zmienić, a  raczej rozwinąć – aktywność społeczną i jego uświadomienie. A do tego nie potrzeba niczego więcej, jak tylko dobrej woli.

 

Czołem Wielkiej Polsce!